Onze voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Cupjes.nl onderdeel van Koffiekoning en op alle met u (afnemers van producten van Cupjes.nl) gesloten overeenkomsten.

1.2 Verkoop in welke vorm dan ook valt onder deze voorwaarden.

1.3 Wanneer in de algemene voorwaarden gesproken wordt over catalogus, worden zowel internetshop als alle "papieren" informatie bedoeld.

 

2. Bestellen

2.1 Bestellingen kunnen per telefoon, e-mail of via de internetsite worden geplaatst. Volgt u daarbij de aanwijzingen op de internetsite.

2.2 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Cupjes.nl uw bestelling heeft geaccepteerd, ten bewijze waarvan de order wordt bevestigd per e-mail/telefoon/post.

 

3. Prijzen

3.1 De op de website getoonde prijzen zijn altijd actuele prijzen, prijzen kunnen zonder nadere aankondiging gewijzigd worden.

3.2 Alle machineprijzen zijn inclusief kosten van verpakking en BTW. Onder de €70,- brengt Cupjes.nl €5,95 verzendkosten in rekening.

 

4. Levering

4.1 Alle bestellingen worden op het opgegeven adres afgeleverd.

4.2 Per bestelling worden er géén andere (verborgen) kosten zoals portokosten dan vermeld bij uw bestelling in rekening gebracht.

4.3 Indien u bijzondere vervoerswensen heeft, komen de extra kosten daarvan voor uw rekening.

4.4 Cupjes.nl probeert er alles aan te doen de bestelling zo spoedig mogelijk af te leveren. Bij vertraging van levering ontvangt u z.s.m. van Cupjes.nl bericht. In overleg kan naar eventueel een passende oplossing worden gekeken.

4.5 Indien een gedeelte van de bestelling pas later kan worden geleverd, geldt hetzelfde. Aan nalevering zijn geen extra verzendkosten verbonden.

4.6 Indien levering van het artikel niet mogelijk blijkt te zijn, zal Cupjes.nl in overleg met u proberen een vervangend artikel beschikbaar te stellen.

4.7 Indien bij aflevering blijkt dat uw machine en of accessoires schade hebben opgelopen, of dat u machine niet werkt dient u dit binnen 48 uur na de levering schriftelijk te melden. Wij zullen dan voor een passende oplossing zorgen.

 

5. Betaling

5.1 U dient af te rekenen via ideal, per bank, via paypal of bij b2b op factuur.

5.2 U kunt de betaling niet verrekenen met tegenvorderingen. Het wordt u ook niet toegestaan betaling om welke reden dan ook op te schorten.

5.3 Betalingen worden in eerste instantie in mindering gebracht op eventueel verschuldigde rente en incassokosten.

5.4 Vooruitbetaling kan slechts door betaling via bank.

5.5 Indien u niet (tijdig) betaalt, bent u wettelijke rente en ten minste 15% incassokosten (minimum € 40,-) verschuldigd. Cupjes.nl kan dan nakoming van haar verplichtingen opschorten of de overeenkomst bij brief ontbinden.

 

6. Eigendomsvoorbehoud

 

6.1 Afgeleverde artikelen blijven eigendom van Cupjes.nl totdat u aan al uw (betalings)verplichtingen heeft voldaan. Dit geldt voor alle verplichtingen waarvoor de wet het maken van een eigendomsvoorbehoud toelaat.

6.2 Cupjes.nl is onherroepelijk gemachtigd zonder dat ingebrekestelling is vereist de artikelen die het eigendom van Cupjes.nl zijn gebleven bij u weg te (laten) halen en te verkopen.

 

7. Retourrecht

7.1 U hebt het recht door Cupjes.nl geleverde artikelen in ongebruikte en onbeschadigde toestand binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren in originele onbeschadigde verpakking onder toezending van een kopie van de betreffende factuur en vermelding van de reden van retour.

7.2 Indien de artikelen ongebruikt, onbeschadigd en tijdig en correct zijn geretourneerd, betaalt Cupjes.nl u de betaalde prijs zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na retourontvangst van de artikelen terug.

7.3 Wanneer de door Cupjes.nl afgeleverde artikelen niet binnen de "zicht" termijn van artikel 7.1 zijn teruggezonden, gelden de zaken als door u zonder enig bezwaar geaccepteerd.

7.4 Van het retourrecht zijn uitgesloten: -Servies en dergelijke accessoires -levensmiddelen -bijzondere bestellingen, zoals reserveonderdelen en op bestelling geleverde machines en maatwerk.

7.5 Retourzending van artikelen is voor uw rekening en risico. Het is verstandig bij retourzendingen een verzendbewijs te vragen.

 

8. Garantie

8.1 Cupjes.nl garandeert de kwaliteit van de door haar geleverde artikelen gedurende vierentwintig maanden na factuurdatum. Indien anders wordt dit duidelijk vermeld bij de artikelen.

8.2 Garantieaanspraken kunnen alleen binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek alleen schriftelijk(per e-mail/post/service aanvraag formulier) bij Cupjes.nl worden ingediend en wel met een korte omschrijving van het gebrek en onder toezending van een kopie van de factuur.

8.3 Deze garantie houdt in dat indien aan de in 8.2 gestelde voorwaarden is voldaan, Cupjes.nl het artikel repareert of vervangt(Ter keuze aan Cupjes.nl) zonder dat u de kosten daarvan dient te betalen. Deze garantie omvat ook de verzendkosten voor het terugzenden van uw machine.

8.4 Deze garantie is niet van toepassing indien: - u wijzigingen aan het artikel of apparaat heeft aangebracht; - de datum op de factuur gewijzigd of onleesbaar is gemaakt; - sprake is van gebreken ontstaan door foutief of onoordeelkundig gebruik, zoals het niet in acht nemen van bijbehorende gebruiksaanwijzing; - sprake is van beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid; - sprake is van een van buiten komend onheil, zoals bliksem, stroomuitval, natuurrampen enz.; - Cupjes.nl niet (tijdig) in de gelegenheid is gesteld voor onderzoek van de klacht en het eventueel herstellen van het gebrek.

8.5 Wanneer Cupjes.nl een defecte machine bij u laat ophalen, dan bent u zelf verantwoordelijk voor de zending. Cupjes.nl is in geen enkel opzicht verantwoordelijk voor het transport.

8.6 De machine dient altijd in geval van transport in de originele verpakking te worden verpakt, enkel alleen in de originele verpakking is een machine geschikt voor transport.

 

9. Aansprakelijkheid

9.1 De aansprakelijkheid van Cupjes.nl met betrekking tot de verkoop en levering van artikelen is beperkt tot de onder 8 geregelde garantie.

9.2 Cupjes.nl is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte (technische) adviezen, zetfouten en drukfouten, door leveranciers en fabrikanten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van producten.

9.3 Voor het overige (niet bovengenoemde) geldt er geen enkele aansprakelijkheid voor Cupjes.nl.

9.4 De aansprakelijkheid is in ieder geval te allen tijde beperkt tot de aankoopprijs van desbetreffende product. Voor eventuele vervolgschade is Cupjes.nl nimmer aansprakelijk.

 

10. Geldigheid Voorwaarden

Deze voorwaarden zullen steeds van kracht zijn, ook indien de koper eigen voorwaarden hanteert.